Partager sur FB
Share on Facebook
Facebook

De Schäfferot, op Initiativ vum Fairtrade Grupp Schëffleng, invitéiert all Schëfflenger Bierger op e

Gratis Faire Kaffi


Wéini?:                              Samsdes, den 1. Abrëll 2017 vun 8.30 bis 11.00 Auer
Wou?:                                Op der Fräiheetsplaz virun der Gemeng
Waat gett gebueden?:     Kenneléieren vun der Diversitéit vun de Produkter vu Fairtrade
Schmaache vu Produkter aus dem Fairen Handel
Informatiounsstänn
Verkaf vu Fairtrade-Produkter
E Mode-Defilé mat Gezei aus dem Akabo-Fashion-Bus, den éischte mobile Pop-up-Buttek mat fair gehandelter an
ökologescher Kleedung ewéi och Accessoiren
Animatioun a Spiller fir Kanner

Roland Schreiner, Buergermeeschter
Paul Weimerskirch, Schäffen
Carlo Feiereisen, Schäffen
_________________________________________________________________

Le collège des bourgmestre et échevins, sur initiative du Groupe Fairtrade Schifflange, invite tous les habitants au premier

Petit déjeuner Fairtrade gratuit

Quand?:                  Samedi, le 1er avril 2017 de 8.30 – 11.00 heures
Où?:                           Place de la Liberté devant l’Hôtel de Ville
Au Programme:      Faire connaissance du système Fairtrade
Dégustation de produits issus du commerce équitable
Stands d’informations
Vente de produits Fairtrade
Défilé de mode du AKABO Fashion Truck, qui propose une  grande offre de vêtements équitables et écologiques, mais également jeunes et modernes
Animations pour enfants et encadrement musical.

Roland Schreiner, bourgmestre
Paul Weimerskirch, échevin
Carlo Feiereisen, échevin

 

X