Concert du « Philippe Schartz Brass Ensemble »

Le collège échevinal a le plaisir de vous inviter cordialement au

 

      CONCERT

                                                                                                                       du

 

« Philippe Schartz Brass Ensemble »

        

                   le 25 janvier 2020 à 19.30 heures en la salle

« Grand-Duc Jean » de l’Hôtel de Ville de Schifflange

 

 

Entrée : 10.- EUR

Intégralement au profit de

l’Association « Schëffleng Hëlleft »

 

           Dans l’espoir de vous accueillir, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

 

Ausstellung Nicolas Goetzinger – Poesievolle Vielfalt

Der gebürtige Schifflinger Künstler Nicolas Goetzinger stellt im « Schëfflenger Konschtaus » vom 11. bis 19. Januar 2020 aus. Bereits mit 14 Jahren nahm Nicolas Goetzinger Unterricht beim bekannten Maler Foni Tissen. 42 Jahre arbeitete er auf ARBED-BELVAL fand aber trotzdem die Kraft und Zeit sich in der Malerei weiter zu bilden und besuchte verschiedene Kurse zuerst an der Sommerakademie in Luxemburg, später dann u.a. in Worpswede bei Professor Helga Henschel-Holtendorf und an der Kunstakademie in Trier. Seit Ende der 90er Jahre zeigt der Künstler seine Arbeiten regelmäßig in Einzel-und Gruppenausstellungen im In- und Ausland.

Die Ausstellung kann an folgenden Tagen besucht werden: 11.,12., 17., 18. und 19. Januar jeweils von 15.00 bis 19.00 Uhr oder nach Absprache mit dem Künstler, zu erreichen unter der Nummer 621 187 398

Schëfflenger Konschthaus 2, avenue de la Libération L – 3850 Schifflange

 

 

Neijoersgléckwënsch vum Här Buergermeeschter

Léif Matbierger vu Schëffleng a ronderëm

Mir soen 2019 Äddi a blécke mat Freed an Spannung op dat Neit Joer 2020. Et ass üblech sech all Guddes fir dat Neit Joe ze wënschen. 366 nei Deeg leie virun eis mat neie Chancën, neie Méiglechkeeten, neie Situatiounen, neien Hoffnungen, neien Aventuren a neien Geleenheeten, vläit och neien Dreeem!

Profitéiert einfach dowunner op Ärem Wee nei Frëndschaften ze schléissen, nei Iddeeën ze verwierklechen, nei Brécken ze schloen, … geet et dach drëm eist Zesummeliewe méi faarweg, méi convivial, méi oppen, méi waarmhäerzeg, méi conciliante a méi liewesfrou ze gestalten.

Et ass dat, wat zielt. Et ass dat, de Wee fir nach besser mateneen eens ze ginn. Versteesdemech weisen, Solidaritéit an Toleranz liewen, anerer mat an Boot huelen … dat alles ass de Wee fir eng besser Zukunft.

Iwwregens: Op den Dag haut leie mir bei 11355 Awunner, eng Schnappszuel! An dat vun ville Nationalitéiten,ënnerschiddleche Kulturen a Reliounen. Mir sinn eng lieweg multikulturell Gemeng, dank besonnesch och eisen Sport- , Kultur a Fräizäitveräiner – an dat soll och esou bleiwen – bei alle klengen a groussen Suergen, déi sech ab un zu weisen. Och eng Rei Flüchtlingen liewen ënnert eis, a sinn vun Häerze wëllkomm! Och si beräicheren op hir Manéier eis Gesellschaft, eis Liewesastellung, eis Kultur!!

Iwwerhap ass d’Kultur- an d’Sportsliewen eng wichteg Grondlag fir de Mateneen op stabil Féiss ze stellen. Wat fir de Sport a Kultur zielt, ass fir dat sozialt Schaffen net anescht. Et ass eng Chance, déi mir net verspille sollen.

Mir si gutt opgestallt hei zu Schëffleng mat eise bal 80 verschiddene Veräiner, mat eisem Fairtradeteam a mat eisen Bénévols ronderem Schëffleng Hëlleft, mat eise Beschäftegungsinitiativen. Schëffleng steet fir Solidaritéit no bannen a no baussen. Schëffleng, eng Gemeng mat engagéierten Bierger, am soziale Beräich, fir Ëmwelt a Natur ewéi och fir aktiv Entwécklungshëllef.

Mir sinn dat leescht Joer e vun de Centre de Promesse vum Télévie gewiecht, et war dat een Zeeche vu Solidaritéit mat de kriebskranke Matmënschen. Mir starten hunn eis nei Partnerschaft mat der Stad Marcala am Honduras op stabil Féiss gestallt a schaffen un konkreten gemeinsamen Initiativen fir dësen Engagement mat Liewen ze fëllen. Mat eiser eslsässescher Partnergemeng Drusenheim feiere mir dëst Joer de 50jäerege Jubiläum vum Jumelange. Mir bleiwe weiderhinn engagéiert fir Schëffleng Hëlleft. Merci allen, déi hei mat eng Hand upacken.

Schëffleng steet allerdéngs och fir aktiven Ëmwelt- an Naturschutz, an domatter och fir konkrete Klimaschutz. All Schëfflenger Bierger dréit op seng Manéier dozou bäi. Nei einfach esou si mir eng Klimapaktgemeng, déi als éischt urban Gemeng mat dem European Energy Award Golden ausgezeechent an elo kierzlech rezertifizéiert ginn. Net einfach esou si mir mat dem ClimateStar geéeiert ginn. Et ass den Engagement an et ass de Merci fir eng Politik, déi mir all zesummen ëmsetzen, fir eben méi eng propper Ëmwelt, fir eng méi gerecht Welt …

Schëffleng huet sech verännert an de leeschte Joeren. Nei Infrastrukturen, een neien Entrée an de Centre Ville, déi mat engem flotte Park verschéinert gëtt, nei Schoulen a méi Plazen an der Maison Relais sinn geplangt, … eisen Uertschaftszenter gëtt ëmgestalt a méi flott,

… net ze vergiessen, datt de Boulodrome an den neien Déierenasyl kuerz virun der Fäerdegstellung stinn!!

… et geet letztenendes drëm d’Wunn- a Liewesqualitéit op héighem Niveau ze garantéieren. Dofir soll och nees méi Gréngs an eis Uertschaft kommen, dofir ass d’Mobilité douce oder aktive eng kloer Prioritéit!!

Et sinn awer net eleng modern Gebeier an deier nei Infrastrukturen, déi de Mateneen ausmaachen, Et sinn och net déi kleng a grouss Streideren, oder déi béiswëllegen Behaptungen an Ënnerstellungen, déi eist gemeinsamt Liewe no vir bréngen. Neen et ass den oppen Geescht, et ass d’Versteesdemech, et ass d’Frëndschaft an d’Toleranz, et ass de Wëlle fir Brécken ze schloen, wat eis de Mateneen garantéiert.

Dofir all Guddes fir dat Neit. Sprangt mat Courage an dat Neit Joer, mat Gléck a Freed, da gëtt et wonnerbar. Gesondheet, Gléck an Zefriddenheet dierfen natierlech net feelen. Dat alles wënschen ech Iech all am Numm vum Schäffen- a Gemengerot vun Häerzen.

 

Hei kënnt Dir d’Ried vum Här Buergermeeschter um « Radio Gutt Laun » lauschteren:

thumbnail of CNJE-A3-190308-V02-FR-020_Schifflange

Consultations pour nourrissons et jeunes enfants

La Ligue Médico-Sociale informe que les prochaines consultations pour nourrissons et jeunes enfants auront lieu :

 

Schifflange – Centre Médico-Social 57, rue de l’Eglise L-3833 Schifflange

 

09/01/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

 

23/01/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

Lors de cette consultation, une séance d’échange et d’information « Allaitement » se déroulera de 9h30 à 10h30.

 

13/02/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

Lors de cette consultation, une séance d’échange et d’information « Développement des 5 sens » se déroulera de 9h30 à 10h30.

 

27/02/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

 

12/03/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

Lors de cette consultation, une séance d’échange et d’information « Grandir en sécurité, petits bobos » se déroulera de 9h30 à 10h30.

 

26/03/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

Lors de cette consultation, une séance d’échange et d’information « L’alimentation de 0 à 1 an » se déroulera de 9h30 à 10h30 – « l’alimentation de 1 à 4 ans » se déroulera de 10h30 à 11h30.

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, avec mes remerciements anticipés, l’expression de mes meilleures salutations.

 

Sylvie TIMMERMANN

Antenne Administrative Centre

 

 

Formatioun Animateur A

25/26.01 + 08/09.02 + 07.06

 

Wann s du am Alter tëschent 18 an 30 Joer bass a lëtzebuergesch schwetze kanns, erméiglecht Dir des Formatioun herno als Animateur oder Animatrice un Vakanzenaktivitéite fir Kanner a Jugendlecher deel ze huelen. Zesumme mat de Responsabele kanns du dann Attraktivitéiten organiséieren, duerchfeieren a begleeden.

 

Du kriss des Formatioun vum Service national de la jeunesse zertifiéiert, no dem s du un deenen 2 Weekender an um Teamdag deelgeholl hues an 2 Deeg Mini-Stage am Schëfflenger Jugendhaus absolvéiert hues.

 

Déi 2 Weekender si mat Iwwernuechtung (eventuell och dobaussen), si fënnt zu Schëffleng an Ëmgéigend statt.

 

Wärend der Formatioun schaffs Du un deene folgende Schwéierpunkten:
– Altersgerechten Encadrement vu Kanner a Jugendlechen
– Spiller fir Kanner a Jugendlecher
– Risiken a Sécherheet, Éischt Hëllef

– mat Konflikter ëmgoe kënnen
– Roll als Animateur, als Virbild fungéiere kënnen
– gesond Iessen
– Handlungsméiglechkeeten a verschiddene Situatiounen
– déi aner Animateuren, mat deenen dass Du wäerts schaffen, kenneléieren a mat hinnen am Team geschafft hunn
– vertraut si mat den Aktivitéiten, déi an deem jeeweilege Joer ugebuede ginn

 

Umeldung bis den 18. Januar direkt am Schëfflenger Jugendhaus oder op jacques.welter@schefflenger-jugendhaus.lu

Schéi Feierdeeg

                           D’Gemeng Schëffleng wënscht all den Awunner

                           SCHEI FEIERDEEG

 

                                           an e gudde Rutsch an an dat neit Joer!         

 


                                          

 

 

 

 

 

Interdiction de feux d’artifice

Il est porté à la connaissance de la population schifflangeoise que le collège échevinal a pris la décision d’interdire avec effet immédiat l’usage de feux d’artifice ou de toute autre matière pyrotechnique sur le territoire de la Commune de Schifflange. Cette interdiction vaut également pour la Saint-Sylvestre. En conséquence, le bourgmestre n’accorde plus de demandes d’autorisation de feux d’artifice.

Merci pour votre compréhension

Assermentation de Monsieur Danny Thiry

En date du 12 décembre 2019 Monsieur Danny Thiry a prêté serment en tant que fonctionnaire communal aux mains du bourgmestre Paul Weimerskirch et ceci en présence des échevins Albert Kalmes et Carlo Lecuit et du secrétaire communal Fabienne Diederich.

Le 9 novembre 2018 le Conseil communal avait nommé Danny Thiry au poste d’expéditionnaire administratif au service de régie communal pour le bureau à l’atelier communal.

Le bourgmestre a félicité le nouveau collaborateur pour sa nomination et lui souhaita beaucoup de succès et de satisfaction au sein de ce nouveau poste.

X