Participez au sondage!

L’intégration et le vivre ensemble dans la commune de Schifflange

L’intégration et le vivre ensemble sont des éléments essentiels du bien-être et de la cohésion sociale pour la commune de Schifflange.

C’est pour cela que nous aimerions connaître votre avis, vos besoins et préoccupations sur l’intégration et le vivre ensemble entre résidents sur notre territoire.

Avec votre participation au sondage, vous avez la possibilité d’influencer activement les mesures qui vont être mises en place dans le cadre du Plan Communal d’Intégration.

Chaque résident de Schifflange (à partir de 16 ans) est invité à participer au sondage, soit via internet, soit via courrier (distribution du dépliant/sondage dans vos boites le 06.06.19).

Le sondage est anonyme et sera traité de manière confidentielle.

Nous vous remercions d’avance pour votre précieuse participation.

Voici le lien en ligne (FR)

 

 

Die Integration und das Zusammenleben in der Gemeinde Schifflingen

Die Integration und das Zusammenleben sind wichtige Bestandteile des Gemeinwohls und des sozialen Zusammenhalts in der Gemeinde Schifflingen.

Deshalb möchten wir Ihre Meinung, Bedürfnisse und Anliegen bezüglich der Integration und des Zusammenlebens der Bewohner unserer Gemeinde kennenlernen.

Durch Ihre Teilnahme an der Umfrage haben Sie die Möglichkeit aktiv die zu treffenden Maßnahmen im Rahmen des kommunalen Integrationsplans zu beeinflussen.

Jeder Einwohner der Gemeinde Schifflingen (ab 16 Jahren) ist zur Teilnahme an der Umfrage eingeladen.

Sie können via Internet teilnehmen oder via Post (die Umfrage wurde am 06.06.19 in die Briefkästen verteilt).

Die Umfrage ist anonym und wird vertraulich behandelt.

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre wertvolle Mitarbeit.

Hier der Online Link (DE)

Hei ass den Online Link op Lëtzebuergesch

 

 

 

Integration and living together in Schifflange

In the municipality of Schifflange, being integrated and living together are core elements of continued well-being and social cohesion.

That’s why we would like to hear your opinion, needs and concerns regarding integration and coexistence of residents on our territory.

By completing this survey, you are able to influence the measures that are going to be implemented in the framework of the Communal Integration Plan.

Every resident of Schifflange (from 16 years on) is kindly invited to participate in this survey (either via internet or via the leaflet you received in your letterbox on June 6th).

This survey is anonymous and your answers will be treated confidentially.

Thank you in advance for your valuable participation.

Here’s the survey’s online link (EN)

 

 

A integração e o viver em comunidade a Schifflange

A integração e o viver em comunidade são elementos essenciais de bem-estar e de coesão social para a comuna de Schifflange.

É por isso que gostaríamos de conhecer a sua opinião, as suas necessidades e preocupações sobre a integração e o viver em comunidade entre os residentes do nosso território.

Com a sua participação na sondagem, é-lhe dada a possibilidade de influenciar activamente as medidas que serão implementas no quadro do Plano Comunal de Integração.

Cada residente de Schifflange (com 16 anos ou mais) é convidado a participar na sondagem. A sondagem é anónima e será tratada de forma confidencial.

Agradecemos desde já a sua preciosa participação.

 

 

 

                             thumbnail of Questionnaire_03                                   

Workshop « Zero Waste »

En Dënschdeg, de 4. Juni um 18h huet hei zu Schëffleng de Workshop « Zero Waste » stattfonnt. E gouf vum CELL (centre for ecological learning) am Optrag vum Ëmweltministär am Kader vun den neie Klima- an Offalldirektiven organiséiert a war mat 85 Participants ausverkaaft. Am ganze gi 5 Workshoppen an de 5 Regioune vum Land ofgehal, bei deenen all Bierger wëllkomm ass an invitéiert gëtt seng Iddie matzedeele fir déi nei Gesetzer opzesetzen.

Bei der Begréissung huet de Buergermeeschter Paul Weimerskirch sech frou gewisen, datt Schëffleng erausgesicht gouf fir de Workshop am Süden an ass op d’Efforten agaangen, déi d’Gemeng zënter 20 Joer am Kader vun der Ofallgestioun gemaach huet. A senger Qualitéit als President vum SIVEC huet hien och kloer gesot, datt si wëlle vum Recycling Zenter ewech kommen an e Ressoucenzenter ginn.

D’Madame Dieschbourg huet de Fait begréisst, datt esou vill Leit do waren fir matzeschaffen. No hirer Ufanksried an no der Entrée en la matière duerch den Norry Schneider (CELL) ass et an di eenzel Workshoppe gaangen wou ee gespuert huet, datt d’Leit wëlle konkret an efficace eppes ëmsetzen. Dës Aarbechtsgruppe goufen am Stil vu World-Café gefouert.

Hei e puer Impressioune vum Owend:

 

Méi Infoen iwwert d’Initiative

 

« On a besoin d’un changement systématique. Il ne faut plus réduire le problème, mais il faut le résoudre. Pour y parvenir, il faut légiférer, mais aussi inclure tous les acteurs, y compris les citoyens! » – Carole Dieschbourg

Coupe Scolaire 2019

De 4. Juni 2019 huet d’„Coupe scolaire“ an de Stroosse vu Schëffleng stattfonnt.

Vun 8.00 Auer u waren d’Schüler aus dem Cycle 4 vu Schëffleng mat hire Vëloen ënnerwee an hunn an der Praxis probéiert d’Verkéiersreegelen unzewennen, déi si an enger ganzer Partie theoretesche Stonnen an der Schoul ge­léiert hunn. Mat grousser Freed a voller Konzentratioun hu ronn 170 Kanner de Parcours gutt gemeeschtert. Vill Benevoller waren op 28 Streckeposte um Parcours verdeelt an hu Punkte verginn.

De Buergermeeschter Paul Weimerskirch an d’Schäffen Albert Kalmes a Marc Spautz hunn allen Acteuren, déi un der Organisatioun vun dëser “Coupe scolaire” bedeelegt waren, e grousse Merci gesot, well ouni si wär e reiwungslosen Oflaf net méiglech gewiecht.

 

„Kachen mat Heelplanzen“

Am Samstag, den 1. Juni 2019 fand in Zusammenarbeit mit der Umweltkommission der von SICONA organisierte Workshop „Kachen mat Heelplanzen“ statt.

Es begann mit einer Führung mit Guy Willems durch den Kräutergarten bei den Gemeindewerkstätten, wo auch für die spätere Zubereitung der Gerichte (1: Melounen-Caprese mat Zitronenmelissenpesto; 2: ‚Frankfurter Gring‘ Kraiderzooss; 3: Champignonzalot mat Schadfgarbe; 4: Rhabarberkompott mat Mädesüßrahm) in der Küche die erforderlichen Kräuter gepflückt wurden. Dir Zubereitung der 4 Gerichte fand in der Küche der Albert Wingert Schule statt. Der Workshop fand in einer flotten Atmosphäre statt mit vielen Anregungen zum Pflegen und der Verwendung von Heilkräutern.

        

Opgepasst !

De grousse Moart fënnt de Juni NET wéi gewinnt den zweete Méinde vum Mount statt (Päischtméinden), mee eréischt eng Woch méi spéit, de 17.06.2019!

Merci fir Äert Versteesdemech!

Eng Planz fir all neigebuerene Schëfflenger

Et ass mëttlerweil eng Traditioun hei zu Schëffleng datt de Schäfferot jidder Neigebuerene, wann d’ Elteren dat wëllen, e spezielle Cadeau mecht, dest a Form vun engem Uebstbam oder Uebststrauch.

            

Mat dësen an aneren Aktiounen sinn am Laf vun deenen leschten 20 Joer iwwer 1.000 Uebstbeem hei zu Schëffleng geplanzt ginn. Well et de Gemengeresponsablen awer och wichteg schéngt datt net nëmmen ob de Gemengeflächen Uebstbeem a –Sträich geplanzt ginn, mä och bei de Leit doheem. Dofir krueten d‘Famillen hiren Uebststrauch mat heem oder konnten hire Strauch op der Spillplaz an der  “Cité Paerchen” planzen.

                         

D’ lescht Joer sinn 124 Kanner gebuer ginn an 35 Famillen sinn den 23. Mee 2019  dem Opruff nokomm an hunn sech bereet erkläert e Strauch ze planzen. Hinnen all e grousse MERCI.

„Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants“

Dëst Zitat vum Antoine de Saint-Exupéry soll eis ze denken ginn wéi mär mat eisem Planéit ëmginn. Dat geet eis all eppes un, souwuel jidder eenzelnen wéi och eis als Gemeng.

 

Chantiers communaux

« La commune de Schifflange en pleine évolution »

 

Nous tenons à vous informer sur l’état de différents chantiers qui ont lieu dans notre commune en ce moment.

 

  • Hôtel de Ville

Vous avez sûrement aperçu l’échafaudage autour de l’Hôtel de Ville. Ceci indique que les travaux (nettoyage et peinture) sur la façade côté sud viennent de commencer. L’embellissement de la façade côté nord devra se terminer avant le congé collectif. Après la rentrée scolaire, une rampe PMR le long de la façade sud direction place du marché sera installée pour un accès digne du « Design4all ».

 

  • Asile pour animaux

Le refuge pour animaux va déménager dans une nouvelle structure. Les travaux évoluent comme prévu. D’Ici fin 2019, les chats, hébergés de façon provisoire dans des containers près de l’atelier communal, ainsi que les chiens vont pouvoir rejoindre leur nouveau domicile.

 

  • Boulodrome

Parallèlement, on travaille avec assiduité sur le nouveau boulodrome pour le club de pétanque « Pétaboules ». Celui-ci offrira, après achèvement du chantier, plus de huit terrains de jeu à l’intérieur et à l’extérieur, une buvette et bien plus. Le montage de la construction en bois est en cours. A partir du 2ème trimestre de l’année 2020, le club de pétanque pourra profiter des locaux revisités.

Generalversammlung von « Schëffleng Hëlleft »

Eingangs der diesjährigen Generalversammlung, die am 15. Mai stattfannt, begrüßte der Bürgermeister und aktuelle Präsident von „Schëffleng Hëlleft“, Paul Weimerskirch,  alle Anwesenden aufs Herzlichste und ging nochmals auf den eigentlichen Sinn und Zweck der Vereinigung „Schëffleng Hëlleft“ ein.

Anschliessend trug Sekretärin Jessica Scala den Tätigkeitsbericht vor. Zuerst richtete sie einen großen Dank an den früheren Präsidenten und heutigen Ehrenbürgermeister von „Schëffleng Hëlleft“ , Roland Schreiner sowie an ihren Vorgänger, Daniel Calisti, für ihre hervorragende Arbeit  in den letzten Jahren. Ausserdem verließen die Herren Emile Hartert, Raymond Hopp und Henri Zeig den Vorstand. Auch ihnen gebührte einen großen Dank.

Letztes Jahr unterstützte die Vereinigung vier Hilfsorganisationen:

  • jeweils einem Scheck über 15.000€ erhielten die Asbl Alzheimer sowie die Caritas,
  • ebenfalls erhielten die „Amicale Schmëttbësch“ (5.000€) und SOS Faim (4.500€),  eine finanzielle Unterstützung, die von der Gemeinde  auf 9.000€ verdoppelt wurde.

Nachdem Jessica Scala den vollständigen Tätigkeitsbericht vorgetragen hatte, gab der Bürgermeister das Wort weiter an die Kassenführerin, Heike Donkols. Diese konnte über eine gesunde Finanzlage berichten. Die beiden Kassenrevisoren, Marc Bimmermann und John Schlentz  konnten dies nur bestätigen.

Zum Abschluss der Generalversammlung wurden dieses Jahr ebenfalls zwei gemeinnützige Organisationen mit jeweils einem Scheck von 15.000€ unterstützt. Es handelt sich hier um:

  • Croix-Rouge für das Hilfsprojekt im Mosambik
  • Care Luxembourg Asbl für eine Aktion im Nigeria

Die zwei Organisationen die jeweils durch ihre Präsidenten vertreten waren, gaben den Anwesenden Erklärungen über ihren Tätigkeitbereich und bedankten sich für die erhaltene finanzielle Unterstützung.

Der aktuelle Vorstand stellt sich folgendermaßen zusammen:

Präsident: Paul Weimerskirch

Vize-Präsidenten: Albert Kalmes, Marc Spautz und Carlo Lecuit

Sekretärin: Jessica Scala

Kassenführerin: Heike Donkols

sowie die Beisitzende:

Carlo Feiereisen, Juliette Caputo-Johanns, Nathalie Goldmann, Vic Merens, Christiane Peiffer-Noesen, Peggy Thurmes, Sandra Martinez und Alix Bettendorf.

Kassenrevisoren: Marc Bimmermann und John Schlentz

 

         

Avis aux citoyens

Veuillez trouver ici l’info client à l’occasion de la fermeture du tronçon de la ligne Esch/Alzette – Rodange du 25.05. – 02.06 de la part du CFL.

Merci d’en prendre note.

thumbnail of 2019.05.25-06.02_Es-R_Livret

X