Vacances de postes

L’Administration Communale de Schifflange se propose d’engager pour son

service Régie Communal,

à temps plein et sous contrat à durée indéterminée, sous le statut du salarié à tâche manuelle :

pour son département Serrurerie/Mécanique :

 

 1. Un artisan avec diplôme d’études DAP/CATP dans le métier du mécanicien (m/f) ;

 2. Un artisan avec diplôme d’études DAP/CATP dans le métier de l’installateur
  chauffage-sanitaire (m/f) .

 

Spécificités aux postes :

Permanences;

Langues parlées et écrites: Luxembourgeois, Français et Allemand ;

Savoir travailler en équipe et se subordonner à un supérieur hiérarchique ;

Formations continues obligatoires;

Permis de conduire catégorie B.

Une expérience substantielle dans le métier constitue un avantage.

—————————————————————————————————————————-

pour son département Transports/Montage

 

Deux chauffeurs de camions en possession du permis de conduire valable de la catégorie CE (m/f)

Spécificités aux postes :

Permanences;

Travail de chauffeur et de manutention/montage ;

Horaires suivant plan de travail possibles pour évènements et manifestations;

Langues parlées et écrites: Luxembourgeois, Français et Allemand;

Savoir travailler en équipe et se subordonner à un supérieur hiérarchique;

Être en bonne condition physique et avoir une certaine aisance dans les rapports avec les citoyens;

Formations continues obligatoires.

     ——————————————————————————————————————————-

Les candidats retenus seront rémunérés conformément aux dispositions du contrat collectif des ouvriers de communes du sud pour les carrières respectives.

Pièces à joindre à la demande:

 

 • Un curriculum vitae détaillé avec photo récente;
 • Copies des certificats et diplômes d’études et de formation requis;
 • Copies des permis de conduire en cours de validité ;Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité;
 • Un extrait récent du casier judiciaire no 3

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

Les demandes munies de toutes les pièces requises sont à adresser au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Schifflange , B.P. 11, L-3801 SCHIFFLANGE

pour le 31 juillet 2018 au plus tard.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Paul WEIMERSKIRCH, Bourgmestre

Albert KALMES, Marc SPAUTZ et Carlo LECUIT, Echevins.

Iwwerreechen vun Verdéngschtmedailen

 

All Joer ginn am Kader vun Nationalfeierdag Verdéngschtmedaile verginn. Dëst Joer konnt leider net jiddereen des Auszeechnung um Virowend vun Nationalfeierdag entgéint huelen. Aus dësem Grond gouf dës Zeremonie, den 12. Juli 2018, am klenge Krees nogeholl. De Buergermeeschter Paul Weimerskirch hat all concernéiert Mataarbechter op d’Gemeng invitéiert, fir hinnen hir Verdéngschtmedail ze iwwerreechen.

Dëst Joer goufe vum Gemengepersonal, de Gérard Schalk (25 Joer am Déngscht) an d’Patrice Frisch (25 Joer am Déngscht) ausgezeechent a vum Centre d’Intervention waren et de Pascal Fantini (25 Joer), de Vic Gomes (15 Joer), de Gilles Hüttner (15 Joer), de Jacoby François (30 Joer) an den Daniel Marzinotto (15 Joer).

De Buergermeeschter huet betount, dass all dës Mataarbechter iwwert all déi Joren, an deenen se am Déngscht vun der Gemeng geschafft hunn och een Deel vun deem Ganze gi sinn. Dës Leit géingen eng bedeitend Aarbecht am Service vun der Gemeng wei och am Service vun de Bierger leeschten, sou de Buergermeeschter weider.

 

         

Mär halen eis fit !

Och dëst Joer waren d’Kuren vum Seniorenturnen a Schwamme gutt besicht.

Sport a Beweegung gëtt vun deenen 30 Participant’en grouss geschriwwen.

Ënnert der Leedung vum Myriam Sagramola ass all Dënschden vu 15.30 bis 16.30 Auer am Turnsall vun der Lydie-Schmit-Schoul Seniorenturnen ugesot a fir déi ganz Motivéiert, déi nom Turnen nach fit sinn, besteet d’Méiglechkeet vu 16.30 bis 17.30 Auer um Schwammcours deelzehuelen. Wärend de Schoulvakanzen ass allerdéngs Paus ugesot a well elo d’Summervakanz virun der Dir steet, hunn si sech all nach eng Kéier bei engem gemittleche Mëttegiesse getraff fir dës Saison ofzeschléissen.

Seniorenturnen soll awer net nëmmen dozou bäidroen fir de Kierper fit ze hale mee och d’Méiglechkeet bidden nei Leit kënnen ze léieren a sech auszetauschen.

Fir d’Rentrée 2018/19, mär maachen elo schonn e klengen Opruff un all eis Senioren beim Seniorenturnen/Schwammen matzemaachen. Där sidd all häerzlech Wëllkomm.

Fir all weider Informatiounen steet Myriam Sagramola (Tél.: 621 76 75 38) iech gären zur Verfügung.

Mär ginn dëst Joer fir d’Éischt mat wielen!

Traditionsgemeiss virun Wahlen, op um Gemengenniveau oder wei dëst Joer op nationalem Plang, invitéiert de Schäffen- a Gemengerot op d’Iwwerreechung vum „Certificat d’électeur“.

All déi jonk Leit déi virun den Nationalwahlen vum 14. Oktober 2018  hir 18 Joer kritt hunn oder kréien an all Nei-Lëtzebuerger  waren den 10. Juli 2018 an d’Salle Grand-Duc Jean invitéiert gi wou si aus den Hänn vun de Membere vum Gemengerot hir Diplomer iwwerreecht kritt hunn. Och wann des kleng Feier nëmmen e symbolesche Charakter hat,  hunn si eleng duerch hir Präsenz hiert Interesse fir eist Land, fir d’Gesellschaft a fir  d’Politik gewisen.

An senger Ried huet de Buergermeeschter Paul Weimerskirch op déi grouss Chance higewisen dass mär hei am Land net nëmmen eng Wahlflicht hunn mä dass mär och däerfe wiele goen an esou  d’Méiglechkeet hunn matzebestëmmen wat an eisem Land geschitt. Den Dag vun de Wahle ginn d’Kaarten nees nei gemëscht an jidderee kann esou seng Gedanken a Wënsch zum Ausdrock bréngen. Dat ass eng Demokratie.

Den traditionellen Patt huet dësen Owend gemittlech auskléngen gelooss.

                                       

Diplomiwwerreechung Sproochecoursen

 

D’Schëfflenger Gemeng bitt säit enger Rei Joren eng ganz Partie Sproochecoursen am Lëtzebuergeschen an am Engleschen un. All Joer hunn dës Coursen e grousse Succès a virun allem d’Lëtzebuergeschcoursen erfreeën sech enger grousser Beléiftheet. Insgesamt haten sech 92 Interesséierter, aus 28 verschiddenen Natiounen, an d’Coursen ageschriwwen. Ugebuede goufen se an de Sproochenniveauen: Lëtzebuergesch A 1 an A 2, Englesch débutants an intermédiaires. De 5. Juli hunn 50 Participanten hiren Ofschlossdiplom vum Buergermeeschter Paul Weimerskrich iwwerreecht kritt, dëst a Präsenz vun de Schäffe Marc Spautz a Carlo Lecuit, vu Membere vum Gemengerot, vun der Integratiounskommissioun am a Präsenz vun hire jeweilge Profen.

De Buergermeeschter Paul Weimerskirch huet a senger Ried betount, dass d’Sprooch de wichtegsten Integratiounsfaktor an enger Gesellschaft ass. D’Leiere vun enger neier Sprooch an de Versuch dës ze schwätzen, och wann een sech net direkt vun Ufank un richteg ausdréckt, wier awer en Zeechen, dass een sech fir eng Gesellschaft an seng Kultur, vun der een en Deel well ginn, interesséiert. D’Sprooch wier de Schlëssel vum Versteesdemech a vum Mateneen, sou de Paul Weimerskirch weider.

Nächst Joer wäerten sechs Sproochecoursen ugebueden ginn:

 • Zwee Coursen am Lëtzebuergeschen – Niveau A1
 • Een Cours am Lëtzebuergeschen – Niveau A2
 • Een Cours am Lëtzebuergeschen – Niveau B1
 • Een Cours am Engleschen – Niveau débutants
 • Een Cours am Engleschen – Niveau intermédiaires

Den Aschreiwungsformulaire fannt dir hei:

–> EINSCHREIBUNGSFORMULAR

–> FORMULAIRE D’INSCRIPTION

 

 

                                                      

Schëffleng liewen. Schëffleng beweegen. Schëffleng verschéineren.

Villes leeft, villes ass a Beweegung an eiser Gemeng

D’Aarbechte fir de Masterplang lafen op vollen Touren! … Merci vun dëser Plaz, all deenen, déi sech an dëse Prozess ageschalt hunn. De Masterplang ass fir eis eng noutwendeg Basis fir eng méi harmonesch an nohalteg Entwécklung vun eiser Gemeng, fir ee qualitatiivt an héichwäertegt Ëmfeld, …. fir flott a lieweg Wunnquartieren, fir eng besser Mobilitéit, … fir eng gemeinsam Planung beim Bau vu schouleschen, sportlechen a kulturellen Infrastrukturen!

Dëst alles nom Prinzip: Schëffleng liewen. Schëffleng beweegen. Schëffleng verschéineren. Mir wëllen zesummen dofir suergen, dat jidder Eenzelen sech erëm fënnt a wuel fillt an eiser Gemeng. Een Defi, dee mir zesumme packen!

 • Aktiv fir Klimaschutz…

Schëffleng liewen, beweegen a verschéineren: Dat ass awer och eis schéin Natur! D’Naturschutzgebitt am Brill, eise Schëfflenger Bierg mam Bësch, den Areal ronderëm den Dumontshaff – Zonen, déi mir wëllen erhalen, déi fir eis wichteg sinn, déi fir Fauna a Flora, fir Mënsch an Déier noutwendeg Liewensraim si – dëst ass aktiven Natur an Ëmweltschutz.

Eis Gemeng ass virun e puer Joer zu Leipzig mam European Energy Award Gold ausgezeechent ginn. Dëst ass een Zeechen, datt eis Gemeng fläisseg a kompetent fir eis Ëmwelt schafft … – Energie spueren, zum Recycling motivéieren, spuersamen Ëmgang mam Drénkwaasser a vill aner Klimaschutzziler hu bei eis Prioritéit. Dat soll esou bleiwen, dat ass wichteg! Dat ass aktive Klimaschutz! An deemnächst kréie mir eng weider Auszeechnung – mir hunn nämlech de Climate Star gewonnen.

 • … a weider esou!

Dat ass net nëmmen eng gutt Noriicht, datt ass jo och de Beweis, datt an dëser Gemeng iwwer Joren eng gutt Aarbecht geleescht ginn ass a Punkto Natur- an Ëmweltschutz, an ebe besonnesch fir de Klimaschutz.

De Merci geet un déi fréier Responsabel aus dem Schäffen- a Gemengerot, déi jo iwwer de Service écologique (haut Service d’Urbanisme et du Développement durable) eng exzellent Ënnerstëtzung haten. Et ass fir déi nei Ëmweltkommissioun an den erneierte KlimaTeam eng Erausfuerderung dëse Prinzipien an Ziler vu méi Klimaschutz weiderhi gerecht ze ginn.

 • Schëffleng verännert sech: Nei Entrée an den Zentrum

Schëffleng verännert sech, dat ass onverkennbar! Déi vill Chantieren, d’Suppressioun vun de Passages à niveau, déi nei Entrée an den Zentrum vu Schëffleng, déi nei Vëlospisten, den Ëmbau vum Haus “A Kassen”, vun der Bestgen Millen an den Neibau vu Raimlechkeete fir eisen aktive Pétas-Boules Club a fir eis Volontairë ronderëm den Déiereschutz, … allerdéngs och d’Kréatioun vun enger Zone d’activité économique op Herbett, sinn nëmmen e puer Beispiller vun den urbanistesche Verännerungen, déi op eis zoukommen, an déi de Wëllen ënnersträiche fir de Patrimoine vu Schëffleng ze erhalen, verbonne mat neie Chance fir eis Handwierker a Geschäftswelt.

Gefuerdert si mer fir doriwwer nozedenken, wéi eis bal 1100 Kanner optimal betreit an edukéiert ginn. Och hei lafen d’Iwwerleeungen a Richtung Neibau vun enger Schoul, Verbesserungen a Verännerunge vun der Schoulorganisatioun an de Périscolairen Aktivitéiten.

 • Eng Plus Value fir Schëffleng

Grouss Erwaardunge setze mer och op d’Rekonversioun vun de Arbed-Frichen, den Terrain vun der fréierer Schëfflenger Schmelz. Hei si mir aktiv am Spill, a setzen alles drun, datt dat, wat do ze geschéien huet eng Plus Value fir Schëffleng gëtt, op dat nei Stroossen, nei Gréngflächen oder eben nei Wunnenge sinn. Mir bleiwen do um Ball!

Eis Schmelz ass e Stéck Schëfflenger Geschicht. De Schmelzaarbechter huet Schëffleng zu deem gemaach, wat et haut ass. Mir wëllen dës Patrimoine héich halen.

Paul Weimerskirch

X