Gesond iessen – méi beweegen

Ënnert dësem Motto stoung eng ganz interessant Matinée am Club Haus beim Kiosk.

All Joer geet an eise Schoulen eng Gesondheetswoch organiséiert. Wärend engem Moien organiséiert d’Schoulpersonal zesumme mat eiser Schoulinfirmière Christiane Zacharias-Hansen e gesond Moiesiessen. Op eng flott Manéier kréien d’Kanner gewise wéi a virun allem wat si moies sollen iessen fir fit an den Dag ze starten.

    

Awer net nëmmen di Jonk sollen duerch eng gesond Ernährung fit bleiwen – méi och déi manner Jonk kënne sech mat e puer einfachen Tricke méi gesond iessen an a Kombinatioun mat Beweegung esouguer eng ganz Rei vun Krankheeten opschuppen oder esouguer ganz verhënneren.

E Freiden, den 11. Januar hat d’Christiane Zacharias den Interesséierten fir d’éischt eng kleng theoretesch Aféierung mat all den néidegen Erklärungen ginn éier zesummen de Kaffisdësch preparéiert ginn ass. Duerno hunn si sech an enger gemittlecher Ronn de „Kaffi“ gutt schmaache gelooss.

   

Aktioun Télévie

Vum 14.01 – 19.01 heescht et:

secretariat@schifflange goes Télévie

Vun mueres 07:00 Auer bis owes 18:00 Auer servéiert d’Equipe vum Sekretariat vun der Schëfflenger Gemeng Iech

Kaffi, Kuch, Glühwäin a Schampes

               

op der Fräiheetsplaz virun der Gemeng

En Erléis vun dëser flotter Aktioun geet integral un den Télévie.

Mär soen elo schon MERCI fir är Ennerstëtzung.

Neujahrsempfang

Am 7. Januar 2019 hatte der Schöffenrat den Gemeinderat sowie das gesamte Gemeindepersonal  zum traditionellen Neujahrsempfang eingeladen.

In seiner Ansprache ging Bürgermeister Paul Weimerskirch auf die anstehenden Herausforderungen unserer Gemeinde  ein und unterstrich die Wichtigkeit des Zusammenhaltes der verschiedenen Dienststellen in den kommenden Jahren. Die Arbeit jedes Einzelnen müsse mit Respekt und der nötigen Wertschätzung behandelt werden.

Anschliessend überbrachte er seitens des Schöffen- und Gemeinderates dem zahlreich erschienenen Personal die allerbesten Glückwünsche fürs kommende Jahr.

    

 

 

Gelongen Seniorefeier

Den 7. Dezember hat de Schäfferot an d’Seniorekommissioun all Schëfflenger Rentner op hir traditionelle Seniorefeier invitéiert.

      
Dëst Joer war Seniorefeier allerdéngs alles anescht ewéi traditionelle. D’Seniorekommissioun wollt e neien Wee goen an de Leit net nëmmen e flotten a gesellegen Nomëtten bei Kaffi a Kuch ubidden, neen si hunn sech dem Challenge gestallt an den Senioren e Mëttegiessen zerwéiert. D’Seniorekommissioun huet sech deier grousser Erausfuerderung gestallt an zesummen mat den Gemengeresponsabelen zanter de Summerméint intensiv un der Organisatioun geschafft.

Mam „Apérotime“ ass dëse flotten Dag agelaut ginn, éier géint 12.30 Auer d’Iessen vun den Memberen vun der Seniorekommissioun zerwéiert ginn ass.

De President vun der Seniorekommissioun, Pierrot Feiereisen, an de Buergermeeschter, Paul Weimerskirch hu sech an hire jeeweilegen Rieden erfreet gewisen, dass trotz dem „Experiment“ vill Senioren dem Opruff gefollegt sinn an hunn all den Acteuren déi zum geléngen vun der Seniorefeier bäigedroen hunn e grousse Merci gesot.

Fir den musikaleschen Encadrement hun „Les Gavroches“ gesuergt.

       

Célébration du 11.000e habitant

Dans un petit cadre festif le Collège des bourgmestre et échevins a rencontré le 11.000e habitant de la Commune de Schifflange. Le 16 octobre 2018 Monsieur Min Prasad Panday s’est installé dans notre commune  avec son épouse, Madame Asmita Bhattarai, et leur fils Asmin.

 

Flotte Weekend hei zu Schëffleng

Den 1. an 2. Dezember ware gleich véier grouss Evenementer am Hall Polyvalent.

De Schäfferot an Zesummenaarbecht mat der Kultur-, Sport- a Fräizaitkommissioun haaten op den Niklosmoart an op dei 30. Editioun vun der Hobbyausstellung invitéiert.

                         

Sonndes, den 2. Dezember haat sech heije Besuch ugekënnegt. De Kleeschen war op Besuch.

            

Nach bis den 5. Dezember ass och eng Ausstellung vun Modelleisebunnszich ze bewonneren

       

Kollegen vun der AMCIS hun e flotte Film iwert d’Ausstellung gemach.

X