Share this...
Share on Facebook
Facebook

Dir Dammen an Dir Hären,

Mir informéieren Iech mat dësem Schreiwes, datt am Kader vun zwee verschidden Chantieren, d’Michel Rodangestrooss an d’Kanalstrooss  gespaart mussen ginn an dat vun Méindes den 15. Abrëll (ab 07.00 Auer) bis Dënschdes den 16. Abrëll (bis 19.00 Auer).

D’Déviatiounen fir d’Foussgänger an de Verkéier ginn beschëldert.

Fir all weider Renseignementer, zéckt nët eisen Service des Tavaux Neufs et des Infrastructures unzeruffen (Här Skrijelj Tél. : 54 50 61-409).

Mir zielen op Äert Versteesdemech.

De Schäfferot

 Paul Weimerskirch, Buergermeeschter

Albert Kalmes, Schäffen

Marc Spautz, Schäffen

Carlo Lecuit, Schäffen

 

Chers riverains

Par la présente, nous tenons à vous informer que dans le contexte de deux chantiers différents, la rue Michel Rodange et la rue du Canal seront barrées, et ce du lundi 15 avril 2019 (de 07h00) jusqu’au mardi 16 avril 2019 (à 19h00).

Une déviation pour la circulation routière et piétonnière sera mise en place.

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à appeler notre service des travaux neufs et des infrastructures (M. Skrijelj Tél. : 54 50 61-409).

Tout en comptant sur votre compréhension, nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Le collège échevinal

Paul Weimerskirch, bourgmestre

Albert Kalmes, échevin

Marc Spautz, échevin

Carlo Lecuit, échevin

 

 

 

X