Share this...
Share on Facebook
Facebook

Dir Dammen an Dir Hären,

Heimat an gemäss den Renseignementer, déi mir vun der Firma CLE kritt hunn, informéieren mir Iech, dass am Kader vun den Aarbechten um Postréseau, d’rue de Drusenheim op der Héicht vum ënnerierdeschen Passage a Richtung Liberatiounsstrooss, Samschdes den 17. November 2018 vun 07h00 bis 12h00 zougemaach gëtt.

Dat heescht, datt d’ Foussgänger deen Dag d’ Unterführung tëschent der Garerstrooss an der Resistenzstrooss, respektiv d’ Passerelle am Quartier Wendel notzen mussen, wann se an den Zentrum respektiv aus dem Zentrum eraus komme wëllen.

D’ Déviatiounen fir d’ Foussgänger an de Verkéier ginn beschëldert.

 

fir ze vergréissseren – einfach op de Plang klicken – MERCI

 

Fir all weider Renseignementer, zéckt nët eisen Service des Tavaux Neufs et des Infrastructures unzeruffen (Här Skrijelj Tél. : 54 50 61 – 409).

Mir soen Iech Merci fir Är Collaboratioun an zielen op Ärt Versteesdemech.

 

De Schäfferot

 

Paul Weimerskirch, Buergermeeschter

Albert Kalmes, Schäffen

Marc Spautz, Schäffen

Carlo Lecuit, Schäffen

 

Mesdames, Messieurs,

Par la présente et conformément aux informations de la part de la société CLE, nous vous informons qu’en raison des travaux de réseaux des P&T, la rue de Drusenheim sera barré à la hauteur du passage souterrain et ce en date du samedi 17 novembre 2018 entre 07h00 et 12h00.

Ainsi, toutes les traversées piétonnières au centre de Schifflange devront se faire par le passage souterrain entre la rue de la Gare et l’avenue de la Résistance ou par la passerelle entre le quartier Wendel et la rue du Pont.

Une déviation pour la circulation routière et piétonnière sera mise en place.

pour agrandir le plan – prière de cliquer dessus -MERCI

 

En cas de questions supplémentaires, veuillez-vous adresser au Service des Travaux Neufs et des Infrastructures de l’Administration Communale de Schifflange (M. Skrijelj Tél. : 54 50 61 – 409).

Nous vous remercions pour votre collaboration et votre compréhension et nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

 

Le collège échevinal

 

Paul Weimerskirch, bourgmestre

Albert Kalmes, échevin

Marc Spautz, échevin

Carlo Lecuit, échevin

X