Share this...
Share on Facebook
Facebook

FORMATIOUNEN / SUMMERAKTIVITEITEN / AKTIVITEITE VUM JUGENDHAUS

 

Ënnert dësem Link fann Dir d’Brochür mat den Aktivitéiten, déi d’Gemeng fir 2020 an Zesummenaarbecht mam Schëfflenger Jugendhaus proposéiert:

http://www.schifflange.lu/wp-content/uploads/2020/01/Aktivitéiten_2020_A5_8.pdf

 

Fir Froen zu de Babysitterformatiounen kënnt Dir d’Madame Lippert aus dem Service des citoyens et de la communication kontaktéieren. (verlinken)

Fir Froen zu all den aneren Aktivitéiten kënnt Dir Iech am Schëfflenger Jugendhaus mellen: +352 26 53 08 50 / jacques.welter@schefflenger-jugendhaus.lu

 

D’Plaze si begrenzt, also zéckt net a mellt Iech un!

 

 

Activités pour jeunes entre 12 et 30 ans:

FORMATIONS / ACTIVITES DE VACANCES D ETE / AUTRES ACTIVITES ORGANISEES PAR LA MAISON DES JEUNES

 

Veuillez trouver ci-jointe la brochure des activités que la Commune propose au long de l’année 2020, en étroite collaboration avec la maison des jeunes de Schifflange:

http://www.schifflange.lu/wp-content/uploads/2020/01/Aktivitéiten_2020_A5_8.pdf

 

Pour des questions concernant les formations baby-sitter veuillez contacter Madame Lippert du Service des citoyens et de la communication.

Pour des questions concernant toutes les autres activités veuillez contacter la Maison des jeunes: +352 26 53 08 50 / jacques.welter@schefflenger-jugendhaus.lu

 

Les places sont limitées, donc n’hésitez pas à vous inscrire!

 

 

X