Date

Vacance de poste

L’Administration Communale de Schifflange se propose d’engager pour son Service de la Jeunesse et à l’Egalité des Chances   1 salarié à...

Plus

Ovatioun vum neie Gemengerot

Den 18. Januar 2018 hat den "Syndicat d’Initiative" vu Schëffleng op eng kleng Feier invitéiert fir den neigewielten Gemengerot ze éieren....

Plus

Participez dans nos commissions consultatives!

Biergerbedeelegung an de consultative Kommissiounen Participation citoyenne pour les commissions consultatives   Cher Concitoyens, Chères concitoyennes, Nous voulons promouvoir la participation active des...

Plus

Gelongenen Nomëtte fir all eis Rentner

Den 8. Dezember hat d’Seniorekommissioun nees all Schëfflenger Senioren op déi traditionell Rentnerfeier an den Hall Polyvalent geruff. 449  Rentner  waren dem Opruff...

Plus

Geschichtennomëtteg mam Betsy Dentzer

De FairTrade Grupp Schëffleng  invitéiert op en   GESCHICHTENNOMETTEG   Mat der Erzielerin an Theaterpädagogin BETSY DENTZER.   An engem gemittlechen Kader gi Geschichten...

Plus

X