Arrêté Ministériel du 16.03.2020 – Mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19

FR / Arrêté ministériel du 16 mars 2020 portant sur diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19.

thumbnail of Arrete_ministeriel_16.03.20

LU / Communiqué vum 15.03.2020 / Regierungsrot – Nei Mesurë géint de Coronavirus

thumbnail of Arrete_ministeriel_16.03.20._LU

DE / Pressemitteilung vom 15.03.2020 / Regierungsrat – Neue Maßnahmen gegen das Coronavirus

thumbnail of Arrete_ministeriel_16.03.20._DE

EN / Press release 15.03.2020 / Government Council – New measures taken in response to the Coronavirus

thumbnail of Arrete_ministeriel_16.03.20._EN

Informations au public / Informationen an die Öffentlichkeit

FR

Voici toute une série d’informations importantes que le Collège échevinal souhaite faire circuler à la population de Schifflange dans le contexte de la pandémie du Covid-19.

Mesures prises dans la Commune de Schifflange :

thumbnail of Mesures Schifflange Corona

Directives sur la protection contre le virus :

thumbnail of flyer corona

Prenez soin de vous et de vos proches !

 

 

DE

Der Schöffenrat möchte seine Bürger über einige Massnahmen der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Covid-19 Virus informieren:

thumbnail of Info public 15.03.2020 DE

 

Richtlinien zum Schutz vor einer Erkrankung:

Geben Sie auf sich Acht und bleiben Sie gesund!

Fir eng weider Verbreedung vum Coronavirus ze verhënneren sinn ab e Méinden, den 16.03 bis den 29.03 mat

eis Schwämm an d’Sauna am Centre Sportif zou!

Mär bieden ëm äert Verständnis

Coronavirus: Keng Babysitterformatioun!

D’Babysitterformatioun dei muar, den 14.03.2020 an der « Maison des Générations » sollt stattfannen ass OFGESOT an op de spéideren Datum verréckelt gin.

Där gitt mat Zäit iwwert den neien Datum informéiert

Merci fir äert Verständnis.

Coronavirus: Club Haus beim Kiosk informéiert!

Opgrond vun den neisten Informatiounen iwwert d’Pandemie vum Corona- Virus an de Recommandatioune vun der Regierung, seet d’Club Haus beim Kiosk all seng Aktivitéiten, bannen a bausse fir di nächst 14 Deeg of. Ab dem 30.Mäerz hoffe mär méi Informatiounen ze hunn. Wéi Couren , Konferenzen oder aner Atelieren nogeholl ginn, gesi mer zu engem spéideren Zäitpunkt. Dëst fir d’Sécherheet vun eis all.

Coronavirus: le collège échevinal informe!

Suite aux recommandations du gouvernement luxembourgeois et afin de limiter la propagation du coronavirus, le collège échevinal vous prie de bien vouloir diminuer vos sorties et vous informe de la possibilité de contacter par téléphone les différents services de la commune. Les documents (par exemple: certificat de résidence, extrait des actes civils …….) peuvent également être demandés par téléphone.

Veuillez contacter le service afférent pour toute autre démarche en consultant notre site internet:  www.schifflange.lu /La commune/Les services communaux.

MERCI pour votre compréhension.

X