thumbnail of CNJE-A3-190308-V02-FR-020_Schifflange

Consultations pour nourrissons et jeunes enfants

La Ligue Médico-Sociale informe que les prochaines consultations pour nourrissons et jeunes enfants auront lieu :

 

Schifflange – Centre Médico-Social 57, rue de l’Eglise L-3833 Schifflange

 

09/01/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

 

23/01/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

Lors de cette consultation, une séance d’échange et d’information « Allaitement » se déroulera de 9h30 à 10h30.

 

13/02/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

Lors de cette consultation, une séance d’échange et d’information « Développement des 5 sens » se déroulera de 9h30 à 10h30.

 

27/02/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

 

12/03/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

Lors de cette consultation, une séance d’échange et d’information « Grandir en sécurité, petits bobos » se déroulera de 9h30 à 10h30.

 

26/03/2020 consultation pour nourrissons et jeunes enfants (0-4 ans) de 9h00 à 11h30

Lors de cette consultation, une séance d’échange et d’information « L’alimentation de 0 à 1 an » se déroulera de 9h30 à 10h30 – « l’alimentation de 1 à 4 ans » se déroulera de 10h30 à 11h30.

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, avec mes remerciements anticipés, l’expression de mes meilleures salutations.

 

Sylvie TIMMERMANN

Antenne Administrative Centre

 

 

Formatioun Animateur A

25/26.01 + 08/09.02 + 07.06

 

Wann s du am Alter tëschent 18 an 30 Joer bass a lëtzebuergesch schwetze kanns, erméiglecht Dir des Formatioun herno als Animateur oder Animatrice un Vakanzenaktivitéite fir Kanner a Jugendlecher deel ze huelen. Zesumme mat de Responsabele kanns du dann Attraktivitéiten organiséieren, duerchfeieren a begleeden.

 

Du kriss des Formatioun vum Service national de la jeunesse zertifiéiert, no dem s du un deenen 2 Weekender an um Teamdag deelgeholl hues an 2 Deeg Mini-Stage am Schëfflenger Jugendhaus absolvéiert hues.

 

Déi 2 Weekender si mat Iwwernuechtung (eventuell och dobaussen), si fënnt zu Schëffleng an Ëmgéigend statt.

 

Wärend der Formatioun schaffs Du un deene folgende Schwéierpunkten:
– Altersgerechten Encadrement vu Kanner a Jugendlechen
– Spiller fir Kanner a Jugendlecher
– Risiken a Sécherheet, Éischt Hëllef

– mat Konflikter ëmgoe kënnen
– Roll als Animateur, als Virbild fungéiere kënnen
– gesond Iessen
– Handlungsméiglechkeeten a verschiddene Situatiounen
– déi aner Animateuren, mat deenen dass Du wäerts schaffen, kenneléieren a mat hinnen am Team geschafft hunn
– vertraut si mat den Aktivitéiten, déi an deem jeeweilege Joer ugebuede ginn

 

Umeldung bis den 18. Januar direkt am Schëfflenger Jugendhaus oder op jacques.welter@schefflenger-jugendhaus.lu

Schéi Feierdeeg

                           D’Gemeng Schëffleng wënscht all den Awunner

                           SCHEI FEIERDEEG

 

                                           an e gudde Rutsch an an dat neit Joer!         

 


                                          

 

 

 

 

 

Interdiction de feux d’artifice

Il est porté à la connaissance de la population schifflangeoise que le collège échevinal a pris la décision d’interdire avec effet immédiat l’usage de feux d’artifice ou de toute autre matière pyrotechnique sur le territoire de la Commune de Schifflange. Cette interdiction vaut également pour la Saint-Sylvestre. En conséquence, le bourgmestre n’accorde plus de demandes d’autorisation de feux d’artifice.

Merci pour votre compréhension

Assermentation de Monsieur Danny Thiry

En date du 12 décembre 2019 Monsieur Danny Thiry a prêté serment en tant que fonctionnaire communal aux mains du bourgmestre Paul Weimerskirch et ceci en présence des échevins Albert Kalmes et Carlo Lecuit et du secrétaire communal Fabienne Diederich.

Le 9 novembre 2018 le Conseil communal avait nommé Danny Thiry au poste d’expéditionnaire administratif au service de régie communal pour le bureau à l’atelier communal.

Le bourgmestre a félicité le nouveau collaborateur pour sa nomination et lui souhaita beaucoup de succès et de satisfaction au sein de ce nouveau poste.

Appel aux candidatures

Appel aux candidatures pour un/une jeune délégué(é) luxembourgeois(e) pour la 38e et la 39e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux en 2020 à Strasbourg.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est une assemblée politique paneuropéenne composé de 648 élus, représentant plus de 200.000 collectivités de 47 Etats européens. Il a pour mission d’évaluer l’application de la Charte européenne de l’autonomie locale dans chaque Etat membre. C’est une institution du Conseil de l’Europe, chargée de renforcer la démocratie locale et régionale dans ses Etats membres. En tant que porte-parole des villes et des régions, il favorise la concentration et le dialogue politique entre les gouvernements et les collectivités territoriales. Il se réunit en session deux fois par an.

Les jeunes souhaitant poser leur candidature pour participer à la 38e (15 au 19 mars 2020) et à la 39e (25 au 29 mars 2020) session du Congrès doivent le faire au moyen du formulaire et candidature en ligne sous le lien suivant :

http://a.cs.coe.int/team81/congress_form/Inscriptions/Call_for_applications_2020.aspx.

La date limite pour soumettre les candidatures est fixée au 3 janvier 2020 et les candidat(e)s sont informé(e)s des résultats de la procédure de sélection au plus tard fin janvier 2020.

De Kleeschen war op Besuch

Trotz dem schlechten Wieder hat de Kleeschen sech op de Wee bei d’Schëfflenger Kanner gemaach. Begleet vun den Houseker an sengen Engelcher ass de Kleeschen pünktlech beim Hall Polyvalent ukomm.

         
Nodeems den héije Besuch all Kand eenzel begréisst an och e puer Wuert mat hinne geschwat huet, huet all Kand eng gutt gefëllten Titchen kritt.

      

Eng schéin Erënnerungsfoto däerf do natierlech net feelen.

      

Wann dir d’Foto vun ärem Kand mam Kleeschen wëllt eroflueden, dann klickt einfach op folgenden Link a sicht är Foto eraus.

 

https://purplemonkeyvisualcreations.pixieset.com/kleeschen2019schffleng/

Pwd: EO2Gkha71j

Download Pin: 9533

 

Orange Week 2019

Im Rahmen der “Orange Week 2019”, die die Bekämpfung der Gewalt gegen Mädchen und Frauen zum Ziel hat, hat die Gemeinde Schifflingen alle Angestellten eingeladen, sich vor der Gemeinde in orangefarbenen T-Shirts zu versammeln. Hiermit wurde auf die Problematik der Gewalt gegen Frauen hingewiesen.

Desweiteren machen die Mitglieder der Chancengleichheitskommission während   des Nikolausmarktes mit einer Aktion auf dieses Problem aufmerksam, indem sie Mandarinen und Orangensaft verteilten.

Auch in Luxemburg ist Gewalt gegen Frauen nach wie vor omnipräsent. Allein im Jahre 2018 musste die Polizei 739 Einsätze durchführen wo es um häusliche Gewalt ging, das sind 2 Einsätze pro Tag. 231 Wegweisungen mussten durchgeführt werden.

Dies sind traurige Zahlen, die es gilt auszumerzen.

       

 

X