Livestream Réunion CC

Consultez la séance du Conseil communal du vendredi matin via ce lien.

Voici l’ordre du jour:

 • Correspondance et informations
 • Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil communal en date du 11 juillet 2019
 • Avenant au règlement général de la circulation
 • Confirmation d’un règlement de la circulation
 • Approbation d’un acte notarié
 • Approbation de conventions
 • Prolongation d’une ligne de crédit : décision de principe
 • Approbation du relevé des modifications budgétaires au service ordinaire
 • Fixation du taux de l’impôt foncier pour l’exercice 2020
 • Fixation du taux de l’impôt commercial pour l’exercice 2020
 • Loi du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile : indemnisation du chef de corps et du chef de corps adjoint
 • Adaptation du règlement relatif à la gestion des déchets
 • Adaptation du règlement taxes relatif à la gestion des déchets
 • Approbation de la Charte de collaboration du comité de pilotage Natura 2000 « Anciens sites miniers »
 • Commission à l’égalité des chances : désignation de deux nouveaux membres issus de la société civile

Début à 8h30!

 

Skating Girls

Am Cader vum « Internationale Meederchersdag » den 11. Oktober organiseieren Gemengen Esch/Alzette an Scheffleng mat den Jugendhaiser vun Esch, Scheffleng, Reckange-sur-Messe an Remeleng een Skating Daag fir Medercher. Well Skageboard fueren eichter eng Aktiviteit fir Jongen ass proposeieren mir extra Atelieen wou Medercher ugewisen gin wie een mam Skateboard emgeet.

Dest ass och d‘Geleeënheet, sech drun z’erëneren, datt Chancëgläichheet nach lang net iwwerall an ëmmer selbstverständlech ass. D’Medercher musse oft géint Viruerteeler kämpfen dofir des Aktioun fir d’Medercher z’encouragéieren hir Talenterz ze entweckelen

Iwer den Skating Atelier eraus ginn och aner Workshoppen ugebueden et kann een leieren T-shirten ze printen een, een Graffiti Atelier, et kann een un engem BMX Atelier deelhuelen oder Longboard leieren.

Die verschidden Jugendhaiser proposeieren Iessen an Gedrenks an een DG enkadreiert daat ganz musikalesch.

Desen Event fend zu Scheffleng op der Skateboard Piste statt, no beim Football Terrain am Chemin de Bergem an daat en Samsden 12. Oktober vun 13.00 bis 18.00 Auer.

Kommt an macht mat !

Konveniat vum Joergang 1942/1943

70 Joer ass et elo hier, dass déi 26 Dammen an Hären zesummen an d‘Spillschoul gaange sinn, an dat hunn si den 13. September ënner anerem op der Schëfflenger Gemeng gefeiert, wou si vum Här Albert Kalmes empfaange gi sinn. Vill flott Anekdote vun deemools si nees an Erënnerung geruff ginn, an déi aktuell Erlierfnisser si natierlech och net ze kuerz komm.

Déi fréier Schouljoffer Juliette Claus an de fréiere Schoulmeeschter Erny Trauffler konnten dëst Joer aus gesondheetleche Grënn leider net dobäi sinn, mä hir Schülerinnen a Schüler vun deemools hunn op dem Dag besonnesch u si geduecht.

Mer wënschen hinne fir d’Zukunft nëmmen dat Bescht an hoffen, dass si fir hir zukünfteg Konveniater erëm an d’Gemeng komme fir ze feieren.

Ferriminera Festival

Save the Date!
DE LÄB / MR SCIENCE / TEENIE TUSS / DJ ACADEMY / GRAFFITI / PEINTURE / AMFA DJ TEAM / MOSAÏK / KACHEN A BRACHEN

Vum 25. bis de 27. Oktober fënnt op der Place GD. Charlotte déi drëtt Editioun vum Ferriminera Festival statt. Op engem flotte Weekend an der Allerhellgevakanz kann nees zesumme Konscht geléiert a Konscht gelieft ginn. Mat Konscht-Ateliere fir eis Jonk an engem flotten Owesprogramm fir Grouss a Kleng hunn de Schäfferot an d’Jugendkommissioun nees en interessante Programm fir Iech op d’Been gestallt.
Den detailléierte Programm kënnt Dir deemnächst hei noliesen. All Schëfflenger Haushalt kritt en och selbstverständlech an d’Boîte.
Mir freeën eis op Iech !

Du 25 au 27 octobre, pendant les vacances de toussaint, le collège échevinal et la Commission des jeunes vous invite à la troisième Edition du Festival Ferriminera à Schifflange (place GD. Charlotte). Il s’agit d’un festival pour jeunes et moins jeunes, avec des ateliers d’arts et un programme du soir varié pendant tout le weekend – il y en aura pour tout le monde !
Le programme détaillé sera publié d’ici peu et vous le trouverez dans votre boîtes à lettres.
Vous êtes les bienvenus !

 

100 Joer Fraewahlrecht

Wielen ass keng Selbstverständlechkeet!

Ausstellung an der Gemeng iwwert 100 Joer Fraewahlrecht zu Lëtzebuerg

Kommt a besicht d’Ausstellung an der Gemeng all Dag vum 23. bis 27. September 2019 vun 8.00 bis 12.00 Auer a vu 14.00 bis 17.00 Auer

Fête des Cultures 2019

Le samedi, 21 septembre 2019 aura lieu la Fête des Cultures sur la Place de la Liberté, devant l’Hôtel de Ville. Cette journée, visant à montrer l’ouverture d’esprit de la Commune de Schifflange, est organisée par le Collège échevinal et la Commission d’Intégration.

Vous trouverez sur l’affiche ci-dessous le programme détaillé.

thumbnail of Fête des cultures 2019 A2

Between Shade and Darkness

Exposition : Le sort des Juifs du Luxembourg de 1940 à 1945

 

L’exposition bilingue (Français / Allemand) se focalise sur le sort des membres des communautés juives du Luxembourg sous l’occupation nazie.

L’exposition distingue deux phases majeures :

 • La première dure de mai 1940 à octobre 1941 et correspond à la période de la discrimination des populations juives, des spoliations et des expulsions. L’objectif de l’occupant consiste alors à rendre le pays « judenrein», selon la terminologie nazie.
 • La seconde phase commence en octobre 1941, avec le premier grand transport vers les ghettos de l’Europe de l’est, et rend compte de la déshumanisation, puis de la déportation de centaines de victimes vers les ghettos et les camps de concentration et d’extermination en Europe centrale ou orientale. Sept convois de déportation avec près de 700 personnes quittent le Luxembourg de 1941 à 1943.

Deux personnes incarnent successivement ces deux phases et constituent le fil rouge de cette exposition : le rabbin Robert Serebrenik et Alfred Oppenheimer, qui deviennent malgré eux des acteurs centraux de cette période tourmentée. Robert Serebrenik se démène corps et âme pour accélérer l’émigration des Juifs dont la situation, déjà précaire, se détériore de jour en jour. Il continuera à œuvrer en faveur de ses coreligionnaires après son départ en 1941 et son arrivée aux États-Unis. À la suite de la dissolution du Consistoire en 1942, Alfred Oppenheimer est chargé par l’occupant de diriger l’ Ältestenrat der Juden , qui sert de courroie de transmission pour répercuter les ordres des nazis à ses coreligionnaires. Il effectuera cette tâche ingrate jusqu’au moment de sa propre déportation, en 1943.

L’exposition peut être visitée du 31.08 au 15.09.2019 entre de 8.00 à 12.00 et de 14.00 à 17.00 heures et est une collaboration entre le Musée national de la Résistance et l’asbl MémoShoah et la Commune de Schifflange.

 

Streikgedenkfeier

Schifflingen gedenkt dem Aufstand von 1942
Am Samstag dem 31. August 2019 wurde in Schifflingen den Helden und Opfern von 1942 gedacht. Die Feier begann um 18.00 Uhr mit einer Kranzniederlegung auf der „Fräiheetsplaz“ vor dem zentralen Monument dies im Beisein von John Marshall, britischer Botschafter, Casey Mace, Stellvertreter des amerikanischen Botschafters, Frau Pascale Gay-Gressin, Vertreterin des französischen Botschafters, Dr. Heinrich Kreft, deutscher Botschafter, Paul Weimerskirch, Bürgermeister, Vertretern des Schöffen- und Gemeinderates, der Vertreter der Resistenz- und Kriegsopferorganisationen und vielen interessierten Bürgern aus Schifflingen.

   

   

X