Avis un d’Awunner/Avis aux habitants

Dir Dammen an Dir Hären,

Heimat an gemäss den Renseignementer, déi mir vun der Gemeng Esch an vun de Ponts & Chaussées kritt hunn, informéieren mir Iech, dass am Kader vun der zweeter Phase vum Chantier “Erneierung vum Haaptcollecter Esch/Lalleng – Kläranlag SIVEC zu Schëffleng”, de Verkéier an der  Lallenger Zoufahrtsstrooss, tëschent dem boulevard Pierre Dupong an dem boulevard Aloyse Meyer just an eng Richtung fléisst.

Während den Arbechten, vu Méindes, den 12ten November bis Samschdes, den 22ten Dezember 2018, kann just an Richtung boulevard Aloyse Meyer gefuer ginn.

 

klickt w.e.g  op de Plang fir ze vergréisseren

 

Mir soen Iech Merci fir Är Collaboratioun an zielen op Ärt Versteesdemech.

De Schäfferot

Paul Weimerskirch, Buergermeeschter

Albert Kalmes, Schäffen

Marc Spautz, Schäffen

Carlo Lecuit, Schäffen

 

 

Mesdames, Messieurs,

Par la présente et conformément aux informations de la part de la Ville d’Esch et des Ponts & Chaussées, nous vous informons qu’en raison du début de chantier de la deuxième phase du projet «renouvellement du collecteur principal Esch/Lallange – station d’épuration SIVEC à Schifflange», la circulation à la pénétrante de Lallange se situant sur le tronçon du carrefour boulevard Pierre Dupong au carrefour boulevard Aloyse Meyer sera règlementée en sens unique durant les travaux et ce du lundi 12 novembre 2018 jusqu’au samedi 22 décembre 2018.

pour agrandir le plan – prière de cliquer dessus

 

Nous vous remercions pour votre collaboration et votre compréhension et nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

Le collège échevinal

Paul Weimerskirch, bourgmestre

Albert Kalmes, échevin

Marc Spautz, échevin

Carlo Lecuit, échevin

X