TÉLÉVIE 2019: Schëffleng ass Centre de promesse

D’Gemeng Schëffleng ass offiziell Centre de promesse fir den TÉLÉVIE 2019. Fir dëser grousser Verantwortung gerecht ze ginn huet d’Gemeng Schëffleng op eng éischt Reunioun mat de lokale Veräiner an natierlech der Equipe vum TÉLÉVIE invitéiert. Bei dëser Geleeënheet gouf och de Nico Rehlinger als President vum neien Organisatiounscomité virgestallt.

Duerno hunn d’Diane Wunsch an de Patrick Greis an enger flotter Presentatioun de Leit den Oflaf erkläert an hier Erfarungen aus de vergaangenen Joren gedeelt. D’Coordinatrice vum TÉLÉVIE huet och präziséiert, dass entretemps déi gesammelt Suen net méi nëmmen an d’Fuerschung géint de Kriibs bei de Kanner geet, mee insgesamt an d’Fuerschung géint de Kriibs. An dësem Zesummenhang wäert och zu engem spéideren Zäitpunkt eng Informatiounsversammlung stattfannen, wou d’Madame Wunsch zesummen mat engem Dokter den interesséierten Leit Detailer erkläert wou d’Suen vum TÉLÉVIE 2019 wäerten hifléissen.

Insgesamt wuar déi Schëfflenger Veräinswelt gutt vertrueden an se hunn och scho hier Ënnerstëtzung zougeséchert.

    

 

Erster Spatenstich – « Pétaboules »-Halle und Tierauffangstation

 

Der Petanque-Klub “Pétaboules” und die Tierauffangstation sollen in neuen Gebäuden untergebracht werden. Im Juni haben die Abrissarbeiten der aktuellen Strukturen begonnen. Der Schöffenrat feierte am 2. Oktober den ersten Spatenstich für den Bau der neuen Infrastrukturen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich im Dezember losgehen.

 

Mehr zum Thema finden Sie in unserem Newsmag No.243:                                                                                           oder im Pressedossier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

Inauguration officielle de la rue de Drusenheim

En date du jeudi, 27 septembre 2018 la nouvelle rue de Drusenheim a été inaugurée en présence du ministre du Développement durable et des Infrastructures François Bausch, du Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Schifflange, de la direction des Chemins de fer luxembourgeois et des Ponts&Chaussées et bien évidemment d’une délégation de la Ville jumelée de Drusenheim. L’ouverture de cette rue a permis la fermeture des deux passages à niveau situés à la rue de Hédange (PN91) et la rue de la Gare (PN91a). Fin octobre (27.10) le troisième et dernier passage à niveau PN92 dit « Beim Rio » sera fermé définitivement.

Certes, ces changements au niveau de l’urbanisme et de la mobilité amélioreront la qualité de vie des citoyens schifflangeois, mais contribueront également à une meilleure fluidité du trafic routier et à une hausse de la sécurité publique en général.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le dossier de presse ou l’allocution du bourgmestre Paul Weimerskirch.

X